Basiskompetanse

Ei tilrettelagt opplæring for lærekandidatar – OKVIT

Opplæringskontoret Vekst i Telemark - OKVIT er eit samarbeidsorgan der fleire godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringa av sine lærlingar og lærekandidatar. Medlemsbedriftene i OKVIT kan i dag tilby ulike fagopplæringsretningar, som eks: Logistikk, mekanisk, elektro, catering, barn og ungdomsarbeidar m, fl. Opplæringsmoglegheitene vil variere fra bedrift til bedrift. OKVIT fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene, NAV og Telemark Fylkeskommune.

Målgruppe for OKVIT

Elevea i videregående skule som av ulike årsaker i utgangspunktet ikke har forutsetningar til å gjennomføre eit ordinært fagopplæringsløp eller vera lærekandidatar i ordinære bedrifter. Målgruppe: Elevar med utvida oppfylgings-/opplæringsbehov. Elevane må ha arbeidsevne til å delta i produksjon av varer og tenester som ein del av den faglige opplæringa.

Opplæringskontorets formål

Drive fagopplæring innafor eigarbedriftenes godkjente fagområder. Drive fagopplæring etter en individuell opplæringsplan med utgangspunkt i fagets læreplan. Bidra med informasjonsarbeid overfor skoler, rådgjevarar, foreldre og offentlege verksemder. Vera eit supplement til eksisterande opplæringskontor, tilby fagopplæring til dei lærekandidatar som ikkje kan nyttiggjera seg eksisterande fagopplæringstilbod i ulike fag. Tilrettelegge og bistå med gjennomføring av generell kompetanseutvikling i eigarbedriftene innafor die fagområder bedriftene innehar. Felles kvalitetssikring av opplæringa i medlemsbedriftene. Samarbeide med ordinære bedrifter i høve til utplasseringer undervegs i fagopplæringen, og om mogleg overgang til ordinært arbeid etter endt opplæring.

Yrkeskartlegging

Ein kan søke yrkeskartlegging i medlemsbedriftene. Formålet er å kartleggje elevens tilretteleggingsbehov, og avklare arbeidsevne og bestemme lærefaget.

Vi kan tilby

Vi kan tilby alle lærekandidatane våre ei tilrettelagt og variert faglig opplæring som er tilpassa den enkelte. Alle kandidatar vil få ein individuell fagopplæringsplan som grunnlag for opplæringa.

Kvito kan tilby opplæring i desse faga:

  • Bakar
  • Kokk
  • Salg og service
  • Vaskeri
  • Kontor
  • Reinhald
  • Møbelsnekker