Våre attføringstenester

Målet for arbeids- og inkluderingsjobben i Kvito er å kvalifisere deltakarane til det ordinære arbeidsliv. Kvito tek utgangspunkt i den enkelte sine behov: Kartlegg, avklarar og legg til rette for utvikling som fører til at fleire kjem i ordinært arbeid. Kvito har eit tverrfagleg miljø, gode kvalifiseringsarenaer, og eit omfattande nettverk mot næringslivet og det offentlege, som vert nytta til det beste for arbeidssøkjarane. Kvito ynskjer å vera ei bru mot arbeidslivet slik at fleire kjem i arbeid og aktivitet til det beste for den enkelte og for samfunnet.

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Kvito AS har 31 varig tilrettelagde arbeidsplassar (statleg vta). Desse er knytt til våre arbeidstreningsarenaer som er lokalisert sentralt i alle eigarkommunar. Kvito eig og driv mellom anna vaskeri, kantine, kafe, snekkeri og vedproduksjon.

  Les mer

Arbeidsførebuande trening

Arbeidsførebuande trening er eit heilskapleg og saumlaust tiltak for deg som har nedsett arbeidsevne og treng omfattande bistand for å koma i arbeid. Dette vil innebera både kartlegging, opplæring, arbeidspraksis og vidare nødvendig oppfølging.

  Les mer

Oppfølging

Kvito AS er underleverandør for Idea kompetanse i tiltaket Oppfølging. Dette tiltaket er svært individuelt tilrettelagt og omfattar alt frå moderat til meir omfattande bistand for å koma i jobb eller utdanning, eller behalde arbeidet.

  Les mer

Avklaring

Kvito AS er underleverandør for Idea kompetanse i tiltaket Avklaring. Dette er eit fire vekers tiltak som skal gje deg hjelp til å kartlegge og avklare eigne ressursar og moglegheiter for å koma i jobb eller utdanning, eller for å finne ut kva som skal til for å stå i jobb.

  Les mer

JobbNå

JobbNå er eit 34 vekers tiltak for 12 deltakarar som startar puljevis og har eit klart mål om jobb. Målgruppa er ungdom, minoritetsspråklege og langtidsledige arbeidssøkarar med behov for tett oppfølging for å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. Idea kompetanse As og Kvito samarbeider om dette tiltaket.

  Les mer

Restart

I samarbeid med, og på oppdrag frå, Nissedal kommune, har Kvito As utvikla eit kommunalt tilbod som du kan søkast inn i dersom du ikkje fyller vilkåra for nokon av dei statlege tiltaka, eller kommunal VTA-plass. I Restart vil du få ein aktivitet å gå til, samstundes som du får hjelp til kartlegging av dine moglegheiter og ressursar, og opplæring og hjelp til jobbsøk.

  Les mer

Opplæring/Kvalifisering

Kvito har eit nært samarbeid med skuleverket. Kvito tilbyr arbeidspraksis til både grunnskulen og vidaregåande skule, og er ei godkjent lærlingebedrift.

  Les mer

Kartlegging

Kvito nyttar fleire ulike verktøy for at både du og tilretteleggarane skal få betre innsikt i dine ressursar og moglegheiter,

  Les mer