Formål


Formålet for Kvito AS er å vera ei verksemd som på ein god og effektiv måte kan tilby eit breitt spekter attføringstenester med siktemål å gje eit kvalitetsmessig best mogleg attføringstilbod til aktuelle jobbsøkarar og arbeidstakarar.


VisjonSaman for arbeid og auka livskvalitet.

Med dette meiner vi:I nært og godt samarbeid med jobbsøker/arbeidstakar sjølv, innsøkande instans og andre relevante samarbeidspartnarar skal dei tilsette i Kvito arbeide målretta for at vedkomande skal nå sine eigne mål, både når det gjeld deltaking i arbeidslivet og i livet elles.

Visjonen skal vera gjennomgåande i alt arbeid Kvito utfører.

VerdiarKvito as har definert fylgjande som sine overordna verdiar:Likeverd - Engasjemenet  - Respekt - TillitMed dette meiner vi:


  • Likeverd: Vi har trua på at alle har rett til å ta del i arbeidslivet og at alle har ein verdi for samfunnet.


  • Engasjement: Vi er til stades i arbeidet med kvar einskild sine moglegheiter og utfordringar.


  • Respekt: Vi sammandrar i forståing og erkjenning av kvarandre sin forskjellighet og verdi.


  • Tillit: Vi tar ansvar - er stolte av kvarandre sine resultat og støttende i kvarandre sitt arbeid.Verdiane skal ligge til grunn for dei val tilsette i Kvito AS tek.