Formål


Formålet for Kvito AS er å vera ei verksemd som på ein god og effektiv måte kan tilby eit breitt spekter attføringstenester med siktemål å gje eit kvalitetsmessig best mogleg attføringstilbod til aktuelle jobbsøkarar og arbeidstakarar.


VisjonArbeidsglede


Visjonen skal vera gjennomgåande i alt arbeid Kvito utfører.

VerdiarKvito as har definert fylgjande som sine overordna verdiar:Tillit - Toleranse - Trygghet

Verdiane skal ligge til grunn for dei val tilsette i Kvito AS tek.