KvalitetspolitikkKvito As er ei arbeids- og inkluderingsbedrift, og formålet vårt er: "Å vere ei verksemd som på ein god og effektiv måte kan tilby eit breitt spekter av attføringstenester med siktemål å gje eit kvalitetsmessig best mogleg attføringstilbod til aktuelle arbeidssøkjarar og arbeidstakarar" 

For å oppnå det bygger vi på eit sett av verdiar og retningsliner som skal hjelpe oss alle til å utføre arbeidet på best mogleg måte.


Visjon


Saman for arbeid og auka livskvalitet.


Visjonen skal vera gjennomgåande i alt arbeid Kvito utfører. 

Kva betyr det i praksis?

-  Vi arbeider nært saman med:

  •  Den enkelt arbeidstakar/jobbsøkjar
  •  Alle medarbeidarane i Kvito AS
  •  NAV, kommune eller andre som søkjer personar inn hos oss
  •  Næringslivet 
  •  Bueiningar, helsevesen, pårørande

- Vi skaffar meiningsfulle arbeidsoppgåver for våre VTA-tilsette og bidreg til at både dei og jobbsøkjarane våre blir kvalifiserte og motiverte for å finne ordinært arbeid som passar for den enkelte.

- Vi har auga for heile mennesket og gjennom kartlegging, praktisk arbeid, opplæring og rettleiing leitar vi fram sterke sider hos den enkelte, og gjer vårt beste for at dagane deira skal fyllast med meistringsopplevingar.


Verdigrunnlag


Respekt:

Vi samhandlar i foståing og erkjennelse av kvarandre sin forskjellighet og verdi.


Engasjement: 

Vi er til stades i arbeidet med kvar einskild sine moglegheiter og utfordringar.


Tillit:

Vi tar ansvar - er stolte av kvarandre sine resultat og støttande i kvarandre sitt arbeid.


Likeverd:

Vi har trua på at alle har rett til å ta del i arbeidslivet og at alle har eit verd for samfunnet.  • Kvito AS skal vera ei nyskapande og innovativ kompetanseverksemd med mål om å levere dei beste attføringstenestene i Vest - Telemark. Vi vil kontinuerleg betre våre tenester til kundane slik at vi alltid vil vera eit fyrsteval. Vi vil til ei kvar tid ha den kompetanse som er naudsynt i høve til dei oppdrag vi skal utføre. Kvito AS vil arbeide for å sikre at ingen blir diskriminert og at det er lik fordeling mellom kjønn i faste stillingar og tillitsverv.


  • Kvito AS skal vera profesjonell i levering av tenester og halde seg oppdatert på nye krav og behov i marknaden. Vi vil bidra til positiv utvikling for samfunnet gjennom arbeidstakarens/jobbsøkarens aktive deltaking i arbeidslivet.


  • Kvito AS vil arbeide for å auke arbeidstakerens/jobbsøkarens sjølvstende, slik at vedkomande gjer eigne val mot ein auka livskvalitet. Vi vil også arbeide for å sikre arbeidstakaren/jobbsøkaren sine rettar gjennom informasjon, avtaler, regelverk og årlege evalueringer av deira rettar.


  • Kvito AS vil til ei kvar tid vera kvalitetssikra gjennom systemet Equass med revisjon og godkjenning kvart 3. år. Verksemda er sist revidert, og godkjent, i oktober 2017, neste revisjon kjem i oktober 2020.