Kartlegging

Kvito nyttar velprøvde og bransjegodkjente verktøy og kartleggingsmetodar.

Arbeidsevnekartlegging ROS – Rehabilitering i Ordna System.

Rådgiveren – kartleggingsverktøy for lese-/skrive- og matematikkferdigheiter.

SCI-A – intervjubasert kartleggingsverktøy av personleg styrke basert på faktorane: Emosjonell – ekstroversjon – åpenhet – empatisk- planmessighet.

Jobpics – biletbasert kartlegging av interesser, godt eigna ved lesevanskar.

NEO Pi-R – personleghetstest – to versjonar – kort versjon 60 spørsmål – lang versjon 240 spørsmål.

Vip24 – eit profil- og samtaleverktøy som kartlegg verdiar, interesser og personlege preferanser. Verktøyet har fokus på 24-timars mennesket og kartlegg friskfaktorar og dine kjelder til overskot og arbeidsglede.

Målet er å: – Sjå nye moglegheiter i jobb, studium og fritid.- Fremje motivasjonen din, meistringa di og engasjementet ditt.- Skape ein meiningsfull kvardag, der du får overskot til å takle både små og store utfordringar.

M.I – deltakarstyrt Motiverande Intervjumetode.

SMART – Kurs for å auke forståing av personleg økønomi, og betre handtering av den.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden