Om Kvito AS


Kvito AS er den største arbeids- og inkluderingsbedrifta i Vest-Telemark. Vi byggjer på lang erfaring frå dei tidlegare bedriftene Vinje Vekst, Vito Kompetanse og Kviteseid Arbeidssamvirke, som i 2012 fusjonerte og blei til Kvito AS. Vi har avdelingar i Vinje, Kviteseid, Tokke og Nissedal. 

Gjennom våre ulike tiltak ynskjer vi å vera ei bru til arbeidslivet, i nært samarbeid med den enkelte jobbsøkjar, NAV og næringslivet.

  • Visjon: Arbeidsglede
   • Med dette meiner vi: Alle har rett til arbeid og ein meiningsfylt kvardag, der arbeidsglede skal vera hovudfokus både for tilsette og arbeidstakarar/jobbsøkarar

 

  • Verdigrunnlag: Tllit, Toleranse, Tryggleik
   • Med dette meiner vi:
    Tillit:
    Vi vil arbeide aktivt for å bygge tillit til kvarandre og til lokalsamfunnet. Slik at vi skal kunne utgjera ein forskjell for den enkelte.
    Toleranse: Vi har tru på at alle har ein plass i arbeidslivet og vi vil arbeide aktivt både internt og eksternt for å skape større toleranse, slik at fleire kan oppleve det.
    Tryggleik: Vi vil gjennom vårt samarbeid med den enkelte skape den tryggleiken som må til for å lykkast med å ta neste steg på vegen til arbeid.

 

 

Kvito AS har desse eigarane :

 

 

Vinje kommune

Tokke kommune

Kviteseid Kommune

Nissedal Kommune

 

Styret


Styret er samansett av ein representant frå kvar kommune og ein representant for dei tilsette. I 2020 sit desse i styret.

 • Sverre Sæter (Nissedal kommune), styreleiar
 • Venke Bakke (Tokke kommune), nestleiar
 • Gunnar Ruud (Kviteseid kommune)
 • Svein Kostveit (Vinje kommune)
 • Ursula van Dam  (representant for dei tilsette)

 

Kvalitetspolitikk

 

 • Kvito AS skal vera ei nyskapande og innovativ kompetanseverksemd med mål om å levere dei beste attføringstenestene i Vest - Telemark. Vi vil kontinuerleg betre våre tenester til kundane slik at vi alltid vil vera eit fyrsteval. Vi vil til ei kvar tid ha den kompetanse som er naudsynt i høve til dei oppdrag vi skal utføre. Kvito AS vil arbeide for å sikre at ingen blir diskriminert og at det er lik fordeling mellom kjønn i faste stillingar og tillitsverv.
   
 • Kvito AS skal vera profesjonell i levering av tenester og halde seg oppdatert på nye krav og behov i marknaden. Vi vil bidra til positiv utvikling for samfunnet gjennom arbeidstakarens/jobbsøkarens aktive deltaking i arbeidslivet.
   
 • Kvito AS vil arbeide for å auke arbeidstakerens/jobbsøkarens sjølvstende, slik at vedkomande gjer eigne val mot ein auka livskvalitet. Vi vil også arbeide for å sikre arbeidstakaren/jobbsøkaren sine rettar gjennom informasjon, avtaler, regelverk og årlege evalueringer av deira rettar.
   
 • Kvito AS vil til ei kvar tid vera kvalitetssikra gjennom systemet Equass med revisjon og godkjenning kvart 3. år. Verksemda er sist revidert, og godkjent, i oktober 2017, neste revisjon kjem i oktober 2020.

 

 

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden