Tilsette


Maria Sødal

Tilretteleggar
Ved i Kviteseid

Hanne Årlid

Tilretteleggar
Avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
IT-ansvarleg
Marknadsføringsansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar
Ymist i Kviteseid
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Vikar
Ved

Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet i Treungen

I nabokommunen i aust, Tinn, gjer Arena Kompetanse AS eit godt arbeid, og me har gjennom mange år hatt stor glede av å utveksle erfaringar og gode idèar med dei.

Oktav AS er eit tilbod under Vestfold og Telemark fylkeskommunes vidaregåande utdanning. Vekst- og Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Vestfold etablerte i 2012 Opplæringskontoret Oktav for oppfylging av lærekandidatar med behov for tilpassa fagopplæring. Kvito er medlem av Oktav, og tilbyr lærekandidatordning.

Dokument for nedlasting

Kvito ASOrder Name Type Note  
1 HANDBOK VTA 2020 PDF

Kvito AS

Downoad
2 Deltakarinformasjon jobbfokus PDF

Kvito AS

Downoad
3 Huset Kvito, samla PDF

Kvito AS

Downoad

Diverse

Kvito as

Order Name Type Note  
1 Etiske retningsliner PDF

Kvito as 2020

Downoad
1 Personvernerklæring PDF

2020

Downoad
2 Rettighetsdokument PDF

Kvito

Downoad
4 Klageskjema PDF

Kvito

Downoad

Kvito AS er medlem av bransjeforeininga Arbeid & Inkludering i NHO Service, som er fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Elin Tjønn

Jobbkonsulent
Restart

Susanne Metveit

Jobbkonsulent

Administrasjon


Marianne Lid

Kontoransvarleg

Om Kvito AS


Kvito AS er den største arbeids- og inkluderingsbedrifta i Vest-Telemark. Vi byggjer på lang erfaring frå dei tidlegare bedriftene Vinje Vekst, Vito Kompetanse og Kviteseid Arbeidssamvirke, som i 2012 fusjonerte og blei til Kvito AS. Vi har avdelingar i Vinje, Kviteseid, Tokke og Nissedal. 

Gjennom våre ulike tiltak ynskjer vi å vera ei bru til arbeidslivet,
i nært samarbeid med den enkelte jobbsøkjar, NAV og næringslivet.

Vår visjon er arbeidsglede. Med dette meiner vi at alle har rett til arbeid og ein meiningsfylt kvardag, der arbeidsglede skal vera hovudfokus både for tilsette og arbeidstakarar/jobbsøkarar.

Våre grunnleggande verdiar er tillit, toleranse og tryggleik, og med desse meiner vi:

Tillit - Vi vil arbeide aktivt for å bygge tillit til kvarandre og til lokalsamfunnet, slik at vi skal kunne utgjera ein forskjell for den enkelte.

Toleranse - Vi har tru på at alle har ein plass i arbeidslivet og vi vil arbeide aktivt både internt og eksternt for å skape større toleranse, slik at fleire kan oppleve det.

Tryggleik - Vi vil gjennom vårt samarbeid med den enkelte skape den tryggleiken som må til for å lykkast med å ta neste steg på vegen til arbeid.

Åmot: Dalsvegen 28, 3890 Vinje

Kviteseid: Dalanvegen 4, 3850 Kviteseid

Treungen: Sundsmoen 41, 3855 Treungen

 

Postmottak og hovudkontor: Dalsvegen 28, 3890 Vinje

Fakturaadresse // mail: Dalsvegen 28, 3890 Vinje // kvito@faktura.poweroffice.net

Telefon: 35 07 75 00  

E-post: post@kvito.no

Org.nr: 971 172 207

Kvito AS

NAV er vår største samarbeidspartnar, og i tillegg har vi nært og godt samarbeid med kommunane og næringslivet i vårt område.

I region Vest-Telemark er Kvito AS leverandør av tiltaket Oppfølging, og der er me så heldige å ha Idea kompetanse AS med oss som underleverandør. Me er underleverandør for Idea Kompetanse AS på tiltaket Avklaring, og me har hatt eit nært samarbeid med dei om tiltaket Jobb Nå.

Tilsette


Kari Årlid

Tilretteleggar
Kantine
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar
Tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar
Tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

Avdelingsleiar Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar
Vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Åshild Lofthus

Tilretteleggar
Vaskeriet og Hey'di

Liv Midtveit

Tilretteleggar
Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar
Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar
Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar
Tre og ved

Tokke


Geir Saxhaug

Tilretteleggar
Hey'di

Kvito AS har desse eigarane:

Vinje kommune

Tokke kommune

Kviteseid Kommune

Nissedal Kommune

Styret

Styret er samansett av ein representant frå kvar kommune og ein representant for dei tilsette.

I 2021 sit desse i styret:

 • Sverre Sæter - Nissedal kommune, styreleiar
 • Venke Bakke - Tokke kommune, nestleiar
 • Hans Kristian Aabø - Kviteseid kommune
 • Svein Kostveit - Vinje kommune
 • Ursula van Dam - representant for dei tilsette

Kvito AS sin kvalitetspolitikk

Kvito AS skal...

 • vera ei nyskapande og innovativ kompetanseverksemd med mål om å levere dei beste attføringstenestene i Vest-Telemark.
 • kontinuerleg betre sine tenester til kundane slik at vi alltid vil vera eit fyrsteval.
 • til ei kvar tid ha den kompetanse som er naudsynt i høve til dei oppdrag vi skal utføre, og kontinuerleg legge til rette for kompetanseheving for våre tilsette.
 • arbeide for å sikre at ingen blir diskriminert og at det er lik fordeling mellom kjønn i faste stillingar og tillitsverv.
 • vera profesjonell i levering av tenester og halde seg oppdatert på nye krav og behov i marknaden.
 • bidra til positiv utvikling for samfunnet gjennom arbeidstakarens/jobbsøkarens aktive deltaking i arbeidslivet.
 • arbeide for å auke arbeidstakarens/jobbsøkarens sjølvstende, slik at han/ho gjer eigne val mot ein auka livskvalitet.
 • arbeide for å sikre arbeidstakaren/jobbsøkaren sine rettar gjennom informasjon, avtaler, regelverk og årlege evalueringar av deira rettar.
 • til ei kvar tid arbeide i tråd med gjeldande HMS-lovgjeving.
 • ha ein god miljøprofil i val av materiale, sortering av avfall, bruk av ressursar, og gjennom arbeidet ta godt vare på miljøet og menneskja. Vi har vedtatt at vi vil bli sertifisert som Miljøfyrtårn, seinast i løpet av 2022.
 • til ei kvar tid vera kvalitetssikra gjennom sertifisering i det europeiske kvalitetssikringssystemet Equass.

 

Nissedal


Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet

Aud Turid Fjågesund

Tilretteleggar
Snekkeriet

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida